مصدومیت شدید مولر بازیکن هامبورگ هنگام شادی پس از گل