آنالیز عملکرد مدعیان نایب قهرمانی لیگ هفدهم (نود ۲۷ فروردین)