باشگاه ذوب آهن اصفهان


🇮🇷zobahan football team🇮🇷
IRAN 🔝💚💪
IRAN 🔝💚💪
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
🇮🇷💚🔝
🇮🇷💚🔝
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
سفیر سبز 💚
@rashid.mazaheri12
سفیر سبز 💚 @rashid.mazaheri12
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
نیم فصل اول لیگ جدید
نیم فصل اول لیگ جدید
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
HBD @milad_fakhreddini_34 💚🔝
HBD @milad_fakhreddini_34 💚🔝
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
سلام جام جهانی...💚
سلام جام جهانی...💚
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
Line up🔝💚 @theafchub
Line up🔝💚 @theafchub