باشگاه ذوب آهن اصفهان


🇮🇷zobahan football team🇮🇷
تنها به آینده می نگریم...
تنها به آینده می نگریم...
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
بدون شرح...!
بدون شرح...!
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
دست رو دست هم میذاریم...
دست رو دست هم میذاریم...
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
Line up 🔝👕🙏
@mghanoni
Line up 🔝👕🙏 @mghanoni
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
👕 📸 @alisamadii_
👕 📸 @alisamadii_
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
Match day 💚 @fararesaneh_group
Match day 💚 @fararesaneh_group
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
😌🍹🌠 fresh 💚
😌🍹🌠 fresh 💚
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
Ready for derby 💚
Ready for derby 💚
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
هستیم...💚
هستیم...💚
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
Full fight 💚
Full fight 💚
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
Line up📸🔝⬆️🙏
Line up📸🔝⬆️🙏
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
Edddddddiiii  @eddie9hernandez
Edddddddiiii @eddie9hernandez
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
Line up👕💚🙏
Line up👕💚🙏
🇮🇷zobahan football team🇮🇷
Match day 🙏
Match day 🙏