آرای کمیته تعیین وضعیت اعلام شد

کمیته تعیین فدراسیون فوتبال وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

و به نقل از  سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:

۱-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  مهدی شکوهی سلگی از باشگاه فرهنگی ورزشی ایران جوان بوشهر 

پرداخت مبلغ ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۷/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی 

۲-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  مهدی شکوهی سلگی از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس 

پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی 

۳-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  نادر قربانی عید از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت طلاییه تهران 

پرداخت مبلغ ۵۰۴/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۱۰/۰۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی 

۴-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  وحید زیوری ادب از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت طلاییه تهران 

پرداخت مبلغ ۶۲۷/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۱۲/۵۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی 

۵-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  مریم حسن زاده  از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران 

پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی 

۶-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  فاطمه حاج قاسمی از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران 

پرداخت مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی 

۷-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  حسین حبیبی از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس 

پرداخت مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۵/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی 

۸-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  صادق اسکندری از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی 

۹- رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  رسول ناصر بخت از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی 

آرای فوق غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می‌شود.

 

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار